26. 2. 2014.

Dimitrije Bašičević Mangelos ,Manifestmanifest manifestah


 dragi prijatelji
 dragi neprijatelji
 ovde se ne manifestira iskaz
 da je dugogodišnje eksperimentiranje uspelo
 jer nije
 već da je uočen drugi pravac kretanja.
 umesto po liniji smisla
 proces mišljenja se kreće
 po liniji funkcionisanja
 adekvatno ostalim organskim procesima.
 u tom okviru se kreće i materija manifestof.
 svet ne samo što se menja već se izmenio.
 nalazimo se u drugom veku
 druge po redu civilizacije. strojne.
 društvenom upotrebom stroja
 završena je civilizacija ručnog rada
 a s njom i svi društveni fenomeni
 čija je pretpostavka bio ručni rad.
 izmenivši karakter rada
 svet menja način mišljenja.
 revolucija mišljenja ima karakter
 dugogodišnje evolucije.
 u toku tog procesa dojakošnje naivno mišljenje
 ušlo je u proces namene s drugim mišljenjem
 koje se osniva na principima mehanizovanog rada.
 praktično se druga civilizacija profilira
 kao kulturna organizacija međuplanetarnog tipa
 s jednoobraznom mašinskom proizvodnjom
 i superstrukturama na principima
 društvene funkcionalnosti.
 umesto emotivno strukturisane jedinke
 formira se tip društvene jedinke
 strukturisane funkcionalno.
  
  
  

manifest
 o psihičkom životu picassa
 i pretpostavljenog panthe altamirskog
uporedi li se picassova »guernica«
koja važi kao jedan od vrhunskih dometa
 ovekove misli
 s produktom njegovog slikarskog pretka iz altamire
 kojega nedostatak signature dozvoljava
 da ga se hipotetski nazove pretpostavljeni pantha
 zaključci su sliedeći.
oba »španca« proizvodili su
 tehnologijom ručnog rada
 upotrebljavajući identični »psihički« instrumentarij
 u tridesetom veku
 neće biti sasma jasno
 koji je od tih produkata iz dvadesetog
 a koji iz minus hiljaditog veka.
 picasso i pretpostavljeni panta
 pripadaju istom evolucijskom segmentu
 iste civilizacije. ručnoradne.
 iz predloženih slika nemoguće je zaključiti
da bi »psihički život« pretpostavljenog pantha
 bio bogatiji od picassovog.
 ali ni siromašniji.
 razlike nema.
 
  
  

manifest
 o memoriji
 memorija je starija od mišljenja.
 hronološki. i od čoveka.
 to je replikativno svojstvo
 reproduktivne energije.
 
  
  

manifest
 o fotografiji no. 9
 fotografija nije fenomen umetnosti.
 ni fenomen civilizacije ručnog rada.
 fotografija ne funkcioniše kao umetnička slika
 niti objektiv funkcioniše kao oko umetnika.
 umetnička slika i fotografija
 su dva različita fenomena
 dve različite civilizacije.
 i dva različitih načina mišljenja.
 naivnog i funkcionalnog.
 
  
  

manifest
 o estetici
 estetski osećaji prvobitno nisu bili
 ni relevantni a kamoli odlučujući
 pri proizvodnji umetničkih radova.
 relevantni bijahu primarni osećaji.
 stoga je estetički pristup umetnosti
 samo jedan od mogućih pogrešnih pristupa.
 
  
  

manifest
 o evoluciji no. 9
 poznato je da u toku evolucije
 emocije odumiru u obrnutom srazmeru
 prema razvitku moždanih vijuga.
 manje je poznato da u tom procesu
 treba tražiti razloge odumiranja umetnosti.
 ako se zna da je berlioz tražio materiju kod webera
 offenbach kod beethowena ravell kod musorgskog
 rachmanjinoff kod paganinia itd -
 tada je blizak zaključak
 da izvori umetničke inspiracije presušuju.
 
  
  

manifest
 o jazu no. 2
 počam od devetnaestog veka
muzika i slika
 gube postepeno emocije. kao sirovinu.
 nadoknađuju taj gubitak idejama
 koje ne moraju funkcionisati
 ni kao ideje ni kao emocije.
 
  
  

manifest
 o jazu no. 3
 marx je gledajući iz 19. svek još video
 umetnost u društvu.
 u dvadesetom se još vidi jaz među njima.
 iz dvadesetiprvog vidi se društvo
 ali ne i umetnost.
 
  
  

 manifest
šidski
često se citiraju »dva« manca »tri« vangogha
»više« picassa itd.
 time se ukazuje na znatne razlike
 između ranih i kasnih faza autora.
 stavovi ranih prema kasnim fazama
 mnogo se razlikuju, do suprotnosti.
 kao da potiču od različitih jedinki.
 objašnjenje te pojave je jednostavno.
 radi se o sasma različitim subjektima
 u istoj pravnoj osobi.
 materijalna pretpostavka diferenciranja
 je totalna promena ćelija u organizmu.
 ćelije se izmenjuju svakih sedam godina.
 ukoliko su informacije o fiziologiji
 koje sam pokupio u šidskoj školi - pouzdane
 bilo bi devetipol mangelosa.

Нема коментара:

Постави коментар